Result of 6M6M 2013, 6m DX-Expedition 50MHz(6m) Cubical Quad And ...


2013년 50MHz Es Layer를 이용한 대륙간 통신 실험운용의 결과를 정리해 본다. 

운용기간 : 6월 22일 ~7월 31일
운용장소 : 전라남도 여수시 백야도
총 운용 국 수 : 1359국


기간중에 총 10개국과 교신이 되었고 그 중 의미있는 것은 8000km 이상 떨어져있는 HA, EA, UR등의 유렵국과의 교신이고 그 중 EA3AKY는 거의 10,000 km 에 달하는 거리이다. 아쉽게도 북미 대륙과의 교신은 이루어지지 않았다. 

주요 교신 기록

Callsign DX Datetime Band Mode CQ Distance
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6M6M EA3AKY 2013-06-29 06:49:01 6m CW 14 9607.8 km
6M6M HA0DU 2013-06-30 06:30:04 6m CW 15 8005.4 km
6M6M HA8CE 2013-06-30 06:22:54 6m CW 15 8160.0 km
6M6M HA8IB 2013-06-30 06:17:06 6m CW 15 8072.8 km
6M6M HA5PT 2013-06-30 04:46:44 6m CW 15 8182.4 km
6M6M UR4LRG 2013-06-30 05:16:38 6m CW 16 7321.0 km
주요 DX-Cluster 기록

JA4FSH         50160.0 6M6M         QSB                                0935 27 Jul   Republic of Kore
JF2HBI         50160.0 6M6M         CQ                                 0915 27 Jul   Republic of Kore
JA8CAR-@       50160.0 6M6M         59 CQ                              0842 27 Jul   Republic of Kore
HL5BMX         50160.0 6M6M                                            0842 27 Jul   Republic of Kore
BM3GND-@       50105.0 6M6M         CW 599   QSY 50.110  USB ??        0304 27 Jul   Republic of Kore
BA8AT          50105.0 6M6M                                            0250 27 Jul   Republic of Kore
BV3CE-@        50110.0 6M6M         SSB 59, thanks for QSO.            0248 27 Jul   Republic of Kore
BV3CE-@        50105.0 6M6M         PSE SSB.... 50.110                 0243 27 Jul   Republic of Kore
BV3CE-@        50105.0 6M6M         CQ 579                             0240 27 Jul   Republic of Kore
HL5BMX         50102.0 6M6M         CQ NA.. CW                         2321 26 Jul   Republic of Kore
JA8CAR-@       50102.0 6M6M         599                                2306 26 Jul   Republic of Kore
VR2HF-@        50090.0 6M6M         CQ EU 559 in HK                    0803 21 Jul   Republic of Kore
JA9SJI-@       50119.0 6M6M         CQ DX                              0239 21 Jul   Republic of Kore
JA9SJI-@       50119.0 6M6M         CQ DX                              0238 21 Jul   Republic of Kore
DL5MAE-@       50001.0 6M6M         are they qrt?????                  0701 08 Jul   Republic of Kore
JS2XGS-@       50128.2 6M6M                                            0420 06 Jul   Republic of Kore
UT7IL-@        50092.0 6M6M         Are you CQ EU now?---------------- 0348 06 Jul   Republic of Kore
BA4SI          50128.0 6M6M         ssb cq                             0246 06 Jul   Republic of Kore
JK1JXB         50128.0 6M6M         cq JA                              0131 06 Jul   Republic of Kore
JO7KMB         50128.0 6M6M         SSB CQ                             0121 06 Jul   Republic of Kore
JG1RVN         50105.1 6M6M         CW                                 0111 06 Jul   Republic of Kore
UT7IL-@        50092.0 6M6M         Are you CQ EU?-------------------- 0521 03 Jul   Republic of Kore
BX4AG          50092.0 6M6M         cq EU NOW                          0644 01 Jul   Republic of Kore
ER1SS          50092.0 6M6M         cq 529 qsb                         0613 01 Jul   Republic of Kore
JL8GFB         50092.0 6M6M         CQ EU up1  but lonely              0510 01 Jul   Republic of Kore
HA8CE          50092.0 6M6M         tnx !                              0625 30 Jun   Republic of Kore
HL2LTX         50092.0 6M6M         CQ EU                              0556 30 Jun   Republic of Kore
UT7IL-@        50092.0 6M6M         UA4LY SWL him-599!FB-------------- 0529 30 Jun   Republic of Kore
UT7IL-@        50092.0 6M6M         339 CQ EU----UP-1----------------- 0517 30 Jun   Republic of Kore
F4AAR          50092.0 6M6M         cq EU es   cq EU es                0433 30 Jun   Republic of Kore
HL2FDW         50092.0 6M6M         CQ EU SPECIAL 6M PEDITION IH H     0401 30 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50092.0 6M6M         CW CQ 599                          0352 30 Jun   Republic of Kore
F4AAR          50092.0 6M6M         cq EU es cq EU es                  0319 30 Jun   Republic of Kore
HL5YI          50092.0 6M6M         cqing na...                        2322 29 Jun   Republic of Kore
DS4DBG         50092.0 6M6M         599 NW NA                          2315 29 Jun   Republic of Kore
JH3FUK         50091.9 6M6M                                            2302 29 Jun   Republic of Kore
HL2IFR         50092.0 6M6M         CW CQ EU AS060                     0807 29 Jun   Republic of Kore
HL2IFR         50092.0 6M6M         THE TEAM 7ELE 2STACK ANT           0731 29 Jun   Republic of Kore
UT7IL-@        50092.0 6M6M         nil yet,but look all time......--- 0726 29 Jun   Republic of Kore
JL8GFB         50092.0 6M6M         CQ EU EU UP1                       0721 29 Jun   Republic of Kore
HL2IFR         50092.0 6M6M         CQ EU CW IOTA AS-060               0707 29 Jun   Republic of Kore
EA3AKY         50092.0 6M6M         tnx new one #200                   0653 29 Jun   Republic of Kore
JR0GXA         50160.0 6M6M         SSB                                0602 29 Jun   Republic of Kore
JR6EXN         50092.0 6M6M         CW CQ EU                           0540 29 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50092.0 6M6M         CW CQ                              0503 29 Jun   Republic of Kore
JK1JXB         50160.0 6M6M         59 SSB                             0209 29 Jun   Republic of Kore
JE1CKA         50092.0 6M6M                                            0159 29 Jun   Republic of Kore
JF2AIA         50160.0 6M6M         SSB CQ                             0137 29 Jun   Republic of Kore
HL2NF          50091.9 6M6M         CQ  539 to 579 in to PM37...GL     0133 29 Jun   Republic of Kore
JE1CKA         50091.3 6M6M                                            0124 29 Jun   Republic of Kore
HL2NF          50091.9 6M6M                                            0052 29 Jun   Republic of Kore
DS4DBF         50092.0 6M6M         cq cq                              0044 29 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50092.0 6M6M         CW CQ NA                           2327 28 Jun   Republic of Kore
JE1BMJ         50160.0 6M6M         CQ DX SSB                          2323 28 Jun   Republic of Kore
JE1HRC         50160.0 6M6M         Now 1area                          2314 28 Jun   Republic of Kore
JE1HRC         50091.8 6M6M         CQ NA                              2311 28 Jun   Republic of Kore
JL8GFB         50160.0 6M6M         CW/SSB same time OP                2252 28 Jun   Republic of Kore
JL8GFB         50092.0 6M6M         CQ NA NA                           2247 28 Jun   Republic of Kore
6K2EJJ         50160.0 6M6M         Ssb cqing                          2226 28 Jun   Republic of Kore
JF2AIA         50092.0 6M6M         CW 599 in PM53                     1052 28 Jun   Republic of Kore
JL7CTR         50091.9 6M6M         HL 6m DX Expedition                1024 28 Jun   Republic of Kore
JA0NFP         50092.0 6M6M         599 hrd                            1003 28 Jun   Republic of Kore
JM1IGJ         50160.0 6M6M         59                                 1001 28 Jun   Republic of Kore
JH6BPG         50160.0 6M6M         SSB CQ                             0928 28 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50092.0 6M6M         CW CQ 599 in Seoul                 0723 28 Jun   Republic of Kore
JR6EXN         50130.0 6M6M         SSB CQ                             0719 28 Jun   Republic of Kore
DS2XUM         50092.0 6M6M         CQ                                 0354 28 Jun   Republic of Kore
JH0INP         50092.0 6M6M                                            0226 28 Jun   Republic of Kore
JA8CAR-@       50005.9 6M6M/B       559 QSB                            0208 28 Jun   Republic of Kore
JA8CAR-@       51020.0 6M6M         FM 59                              0157 28 Jun   Republic of Kore
6K2EJJ         51020.0 6M6M         FM. CQ                             0145 28 Jun   Republic of Kore
6K2EJJ         50600.0 6M6M         AM CQ.                             0028 28 Jun   Republic of Kore
DS5QLJ         50092.0 6M6M         TNX 599 NA NA                      0011 28 Jun   Republic of Kore
HL1LUA         50115.0 6M6M                                            2358 27 Jun   Republic of Kore
JL8GFB         50092.0 6M6M         CQ NA good sig                     2338 27 Jun   Republic of Kore
OK1RD          50095.1 6M6M         week but readable                  0919 27 Jun   Republic of Kore
HL2CFY         50098.0 6M6M         CW CQ                              0852 27 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50096.9 6M6M         CQ EU                              0751 27 Jun   Republic of Kore
JA7GYP         50096.9 6M6M         tks                                0740 27 Jun   Republic of Kore
JM1WBB         50096.9 6M6M         CQCQ                               0629 27 Jun   Republic of Kore
DU1WGA         50096.8 6M6M                                            0513 27 Jun   Republic of Kore
9M6XRO         50097.0 6M6M         CQing                              0506 27 Jun   Republic of Kore
UT7IL-@        50097.0 6M6M         nil,yet in East.Ukrane(KN87)------ 0459 27 Jun   Republic of Kore
BG6CJR         50097.0 6M6M         599  cw cq eu                      0446 27 Jun   Republic of Kore
BG6CJR         50006.0 6M6M/B       579  PM34TO<>OM90LO                0440 27 Jun   Republic of Kore
NH2T           50108.8 6M6M         CQing, weak in and out             0243 27 Jun   Republic of Kore
DU1WGA         50108.8 6M6M                                            0221 27 Jun   Republic of Kore
DU1GM          50109.0 6M6M         clg CQ on and  on and on...        0208 27 Jun   Republic of Kore
BX2ABT         50006.0 6M6M/B                                          0139 27 Jun   Republic of Kore
K6QXY          50091.9 6M6M         back in                            0118 27 Jun   Republic of Kore
K6QXY          50091.8 6M6M                                            0056 27 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50091.9 6M6M         CW CQ 519 in Seoul                 0035 27 Jun   Republic of Kore
VE7DAY         50092.0 6M6M         > co70 cq heard 529                0032 27 Jun   Republic of Kore
JA2DDN         50091.9 6M6M         PM85KE<ES> cq 599                  2344 26 Jun   Republic of Kore
JA9APS         50106.9 6M6M         CQ NA                              2329 26 Jun   Republic of Kore
9M6XRO         50100.0 6M6M         wkd CW now CQing                   0937 23 Jun   Republic of Kore
HL2IFR         50100.1 6M6M         CQ CW                              0930 23 Jun   Republic of Kore
HL1LTC         50100.0 6M6M         CW CQ fb sig                       0915 23 Jun   Republic of Kore
DS3HWS         50100.0 6M6M                                            0843 23 Jun   Republic of Kore
6K2DIO         50100.0 6M6M         GOOD TNX QSO                       0838 23 Jun   Republic of Kore
JH7MQU         50097.0 6M6M         sory                               0756 23 Jun   Republic of Kore
JP1LRT         50097.0 6M6M         2013 HL 6m DX Expedition           0706 23 Jun   Republic of Kore
JG1RVN         50097.0 6M6M         QSL via HL2UVH                     0108 23 Jun   Republic of Kore
JH0BQX         50097.0 6M6M         good callsign                      0050 23 Jun   Republic of Kore
JH8LLE         50105.0 6M6M         Op HL4CEL                          2253 22 Jun   Republic of Kore
덧글

  • DS5EVU 2014/05/01 10:06 # 삭제 답글

    9,607 km !! 북미가 아쉽네요. 이번에는 북미를 목표로?? -_-a
댓글 입력 영역

Google Adsense


BASICOMM

>> BASICOMM 대한민국
50MHz안테나, 발룬, GHD Japan CW키, 페라이트 코어, 무선통신장비 수입대행
>> BASICOMM Worldwide
BASICOMM High Power Balun

Grid Locator of HL2UVH

Long : 127.14662 E (127° 8' 48'' E)
Lat : 37.60101 N (37° 36' 4'' N)
QTH locator : PM37no

Solar-Terrestrial Data

GoogleAnalytics